O nás

Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. vznikla v roce 1993. Nejmladší, ale zároveň nejdynamičtěji rostoucí součástí Bankovní akademie je všeobecné gymnázium.

V uplynulém školním roce připravila škola pro své žáky řadu akcí, jejichž cílem bylo zatraktivnit výuku a praxí navázat na získané teoretické vědo­mosti. Zapojili jsme se do mezinárod­ního projektu Noc s Andersenem.

Hezkých úspěchů dosahujeme i v sou­těžích – v rámci Prahy byla družstva našich žáků úspěšná v soutěži Matema­tický klokan, Pražský glóbus a v soutěži Mladý Démosthenes, jejímž je Bankovní akademie spolupořadatelem. Gymná­zium připravilo pro žáky pátých tříd soutěžní dopoledne Den s médii, sou­těž zaměřenou na finanční gramotnost, reklamu a marketing. Za velkého zájmu studentů proběhla olympiáda z anglic­kého, španělského a německého jazyka.

BA jako centrální banka

Střední odborná škola jako již několi­kátý rok působila na Veletrhu fiktivních firem v roli centrální banky. Velmi dobře se Bankovní akademie prezentovala i na pražském veletrhu středních škol Schola Pragensis. Pro žáky devátých tříd pořádá SOŠ soutěž Běh bankou. Do těchto projektů byli zapojeni naši studenti v roli spoluorganizátorů, jak ve fázi příprav, tak i přímo v průběhu. Žáci SOŠ úspěšně reprezentovali školu zejména v odborně zaměřených sou­těžích – v soutěži Finanční gramotnost jsme obhájili v rámci Prahy 3 loňské prvenství.

Mimoškolní život

Pestrý byl i náš mimoškolní život – pro žáky prvních ročníků gymnázia i SOŠ se uskutečnil adaptační kurz, studen­ti gymnázia se zúčastnili lyžařského zájezdu, velmi úspěšný byl adventní zájezd do SRN. Studenti obou škol byli rovněž na vzdělávacím pobytu ve Velké Británii a ve Španělsku. Zapojili jsme se do fotbalového turnaje, který pořádala Vysoká škola finanční a správní. Na kon­ci školního roku proběhl týden kurzů – tematicky zaměřené vícedenní akce. Druhého září 2013 jsme se sešli k slav­nostnímu zahájení nového školního roku v Kongresovém centru Vysoké ško­ly finanční a správní. V tomto školním roce budeme na gymnáziu pokračovat ve výuce formou mezipředmětových projektů, i nadále budeme podporovat výuku cizích jazyků – nabídka našich mimoškolních aktivit je rozšířena o kroužek ruského jazyka. Ve střední odborné škole navážeme na úspěšnou spolupráci s našimi partnery v přípra­vách odborné praxe, čímž se výrazně zvyšuje uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Nový studijní obor

Letošní školní rok přinesl novinku v nabídce studijních oborů v Bankov­ní akademii. Podařilo se nám získat akreditaci na výuku oboru Ekonomika a podnikání, zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví, v dálkové formě. Za podpory VŠFS připravuje Bankovní akademie i letos řadu akcí, kterými chceme veřejnosti prezentovat naše studijní programy. Zúčastníme se ve­letrhu středních škol Schola Pragensis, pro žáky základních škol připravujeme zábavně-vzdělávací programy z ob­lasti finanční gramotnosti a mediální komunikace Běh bankou a Den s médii. Jsme spoluorganizátory pražského kola soutěže v piškvorkách.

Je potěšitelné, že svými výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 se Bankovní akademie řadí zejména v matematice mezi přední střední školy v Praze. Věříme, že v letošním školním roce na tento trend úspěšně navážeme.

 


Zvětšit mapu