Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníků Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. takto:

Ve školním roce 2018/19 Bankovní akademie otevírá na gymnáziu:

  • jednu třídu obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté, denní forma (přijato bude max. 25 žáků)
  • jednu třídu obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté, dálková forma (přijato bude max. 20 žáků)

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek žáků do primy (8leté gymnázium) jsou stanoveny na 13. 4. a 17. 4. 2018.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek žáků do 1. ročníku dálkového studia gymnázia jsou stanoveny na 12. 4. a 16. 4. 2018.

Obsah přijímacích zkoušek

8leté gymnázium:

Přijímací zkouška se skládá: ze státních testů z českého jazyka (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů) a ve školní části z písemného testu z anglického jazyka (maximálně 15 bodů) a ústního pohovoru (maximálně 15 bodů)
Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 10 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za dvě poslední pololetí. Za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje.
Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů.

4leté gymnázium (dálková forma):

Přijímací zkouška se skládá: ze státních testů z českého jazyka (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů) a ve školní části z ústního pohovoru(maximálně 30 bodů).
Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 10 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za dvě poslední pololetí. Za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje.
Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení na Bankovní akademii

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 140 bodů.
Získá-li více uchazečů stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů z jednotné části přijímacího řízení.
V případě stále stejného počtu bodů pak rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze školní části přijímacího řízení. V případě, že u některých uchazečů i nadále zůstává rovnost bodů, rozhoduje dosažený počet bodů z testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů nebo z testu z matematiky pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení.

Důležité odkazy

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Ke stažení

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).

Další informace

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 210 088 811.

Organizační zabezpečení

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímací zkoušce).

Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví se a po dohodě s ředitelkou mu bude určen náhradní termín.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání jsou: 10. května a 11. května 2018.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního úkonu v přijímacím řízení.

Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích Bankovní akademie, dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek a to do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na sekretariátu gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníka.

Více informací o způsobu přihlašování žáků na střední školy naleznete na webových stránkách ministerstva školství

Přihláška

MS Excel Přihláška pro denní studium, 28 kB

MS Excel Přihláška pro dálkové studium, 27 kB

Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy nebo by ji měla poskytnout ZŠ.
Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení.

Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději 1. 3. 2018.

  • Poštou na adresu: Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., Kodaňská 54/10, Praha 10, 101 00
  • Osobně na studijní oddělení školy (4. patro pí. Simonová)

Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority.

Kontakt

PhDr. Marek Matějka
ředitel
210 088 848
marek.matejka@bankovniakademie.cz

 

PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

zástupce ředitele
725 084 109  210 088 811
kamil.kotlik@bankovniakademie.cz

 

Mgr. Lenka Čejková

zástupkyně ředitele
725 469 768  210 088 811
lenka.cejkova@bankovniakademie.cz